Arbete och boende

Att ha ett arbete bidrar till delaktighet i samhället, bättre självkänsla och motverkar isolering. För den som inte kan eller vill arbeta, är det lika viktigt att få någon annan sysselsättning. Den som är motiverad till att arbeta ska i första hand erbjudas metoden IPS – individanpassat stöd till arbete (från engelskans ”individual placement and support”). Grundtanken med IPS är att brukaren ska få hjälp att skaffa ett arbete med lön och få det stöd som krävs för att lyckas på arbetsplatsen. Denna metod kräver en medveten samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Stöd i lagen

En individ med psykossjukdom som saknar boende kan lättare få återfall i sjukdom och riskera att hamna ”utanför samhället”. Socialtjänsten ska därför hjälpa till att skaffa ett eget boende och även enligt socialtjänstlagen (SoL) ge stöd i vardagen till den som har behov av det. I lagen står att kommunerna är skyldiga att erbjuda särskilt boende eller bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). ”Bostad först-modellen” går ut på att erbjuda hemlösa personer med schizofreni eller liknande psykoser ett eget boende. Här ställs inga krav på att individen först har genomgått psykiatrisk behandling eller till exempel uppvisat nykterhet.