Hälsofrämjande insatser

Psykisk sjukdom ökar risken för ohälsosamma levnadsvanor vilket kan leda till kroppslig ohälsa och förvärrad psykisk ohälsa. Det finns ett tydligt samband mellan psykossjukdom och livsstilsrelaterad kroppslig ohälsa. Det är därför viktigt att psykosvården upptäcker de personer som ligger i riskzonen att drabbas av kroppslig ohälsa och de som redan har drabbats. Vården ska sedan kunna erbjuda olika individanpassade åtgärder för att behandla och förebygga ohälsan. Psykiatriska föreningen har riktlinjer för att handlägga och förebygga metabol risk hos personer med allvarlig psykisk sjukdom som du hittar nedan.

Stöd till hälsosamma levnadsvanor

De levnadsvanor som man vet har störst betydelse för vår hälsa är fysisk aktivitet, rökning, alkoholbruk och kost. Grunden för att hjälpa personer att förändra ohälsosamma levnadsvanor är någon form av rådgivning eller samtal. I Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har man delat upp åtgärderna i tre nivåer; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Indelningen beror på flera aspekter, bland annat omfattningen av insatsen, kunskapsnivå hos personalen som ger insatsen och strukturen för insatsen. Att rådgivningen eller samtalet ska anpassas efter personens förutsättningar, önskemål och beredskap till att göra förändring är alltid viktigt. Många psykiatriska verksamheter erbjuder hälsogrupper, till exempel Ett sundare liv. Andra har anställt så kallade ”Hälsocoacher” som arbetar för att främja hälsa. Nedan hittar du verktyg och stöd i ditt arbete att erbjuda hälsosamtal och rådgivning kring levnadsvanor.

Fysisk aktivitet på recept.

Ett verktyg som har stöd i forskning för att hjälpa personer att röra på sig mer är att förskriva ett recept på fysisk aktivitet, ett såkallat FaR. Förskrivningen innefattar ett rådgivande samtal, en anpassning av aktivitet utifrån personens förmåga och önskemål samt en uppföljning av aktiviteten. All legitimerad personal med tillräcklig kunskap kan förskriva ett FaR. Även personal utan legitimation kan göra det med delegation.