Läkemedelsbehandling

Antipsykotisk läkemedelsbehandling är en viktig del av behandlingen vid schizofreni eller liknande tillstånd. Många behöver behandlas under lång tid. Som vid de flesta läkemedel finns biverkningar att ta hänsyn till – framförallt i början av behandlingen. Det är därför viktigt att läkare och sjuksköterska utvärderar både effekt och biverkningar och anpassar läkemedelsbehandlingen därefter. Läkemedel ger ofta en mycket god effekt på så kallade positiva symptom såsom hallucinationer och vanföreställningar men sällan god effekt på tillexempel problem med minne, planering och motivation. Det är viktigt att ge samtidiga psykosociala insatser som komplement till läkemedelsbehandling.

Det finns många olika antipsykotiska läkemedel och valet bör utgå från hur allvarlig sjukdomen är och biverkningar såsom viktuppgång, trötthet och sexuella biverkningar. Valet av läkemedel ska alltid ske i samråd med brukaren och dennes anhöriga. Metoden ”Delat beslutsfattande” (läs mer under avsnitt inflytande och delaktighet) har visat sig resultera i att brukaren i större utsträckning tar det läkemedel som är överenskommet.