Nätverk för nydebuterad psykos

Vi vet, genom data från PsykosR och rapporter, att vård och stöd skiljer sig åt i landet för personer som insjuknar i psykos för första gången och att tillgången till de samordnade och intensiva insatser som förespråkas inte kommer alla till godo. Därför har PsykosR under 2018 engagerat sig i Nationellt nätverk för nydebuterad psykos (NNNP). Här till höger kommer du att hitta information från nätverket. På sikt kommer även denna sida fungera som en samarbetsplats för nätverkets medlemmar.

Om Nationellt nätverk nydebuterad psykos(NNNP)

Nätverket består av verksamma inom psykosvården i Sverige med intresse och engagemang för patientgruppen. I nätverket stärker och inspirerar man varandra, delar goda exempel och ökar samarbete kring forskning och implementering. Nätverket arbetar för att alla personer som drabbas av psykossjukdom skall uppmärksammas och erbjudas evidensbaserad och specialiserad vård, en investering på många plan för prognosen. Nätverket vill minska stigma kring psykostillstånd, sprida kunskap och synliggöra gruppens vårdbehov för politiker. På sikt vill nätverket även utveckla en nationell strategi för att identifiera och erbjuda insatser till högriskgrupper samt för att erbjuda ett evidensbaserat omhändertagande för alla som insjuknar i psykos första gången. De som insjuknar i psykos ska kunna göra det som andra ofta tar för givet; gå i skolan, ha ett arbete, ha meningsfull fritid och ha nära relationer.

Nedan kan du ladda ner presentationer som visades vid mötet för NNNP  den 4/11 

SVF NNNP möte 2019-11-04 Louise och Ing-Marie
Jag är inte sjuk – om familjearbete Thomas Rosenlund