Nationella riktlinjer

De första nationella riktlinjerna för vilka psykosociala insatser som bör erbjudas inom psykosvården i Sverige publicerades i februari 2011 på uppdrag av regeringen. Arbetet med att ta fram dessa riktlinjer involverade flera nätverk av sakkunniga och företrädare för socialvetenskaplig forskning, psykiatri och socialtjänst. Det övergripande syftet med riktlinjerna var att införa psykosociala behandlingsinsatser som enligt tillgänglig forskning, har visat sig ha god effekt för patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Insatser som, i tillägg till lämplig läkemedelsbehandling, kan bidra till att minska symptom, förbättra funktionsförmåga och förebygga återfall i sjukdom. Då det tidigare inte funnits nationella rekommendationer på området kunde det se mycket olika ut runt om i landet vilka av dessa insatser som erbjöds. Riktlinjerna var ett sätt att arbeta för en bättre och likvärdig vård och omsorg för personer med psykosproblematik runt om i Sverige.

Projektet Bättre psykosvård (2011-2014) som du kan läsa mer om under projekt arbetade för att stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna i Sveriges psykosvård.

Nya riktlinjer 2018

Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer för psykosvården. Dessa innehåller rekommendationer kring både psykosociala insatser och läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.
Länkar till riktlinjerna finns till höger här på sidan.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Det som vi idag vet är gynnsamt att erbjuda personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd sammanfattas under följande områden:

  • Tidiga insatser
  • Läkemedelsbehandling
  • Inflytande och delaktighet
  • Utbildning och familjearbete
  • Psykologisk behandling
  • Social och kognitiv träning
  • Arbete och boende
  • Samordning
  • Hälsofrämjande insatser