Utbildning och familjearbete

Att få information om sin sjukdom, sjukdomshantering, återhämtning och behandling på ett sätt som brukaren kan tillgodogöra sig är en förutsättning för att kunna vara delaktig. Vård och omsorg är också skyldiga enligt lag att ge information till patient/brukare och dennes anhöriga. Det har visat sig att utbildning ger bäst effekt om det ges samtidigt till den drabbade och dennes anhöriga.

Familjearbete innebär att familjen får hjälp med att kommunicera bättre, förstå sjukdomen och dess konsekvenser bättre samt att göra det känslomässiga klimatet i familjen mindre ansträngt. Det har visat sig att detta gynnar brukaren/patientens tillfrisknande och förebygger återfall.

Närstående

Närstående är en viktig resurs både för personal i vård och omsorg och för personer som drabbas av psykos. Vi har länge vetat att det är viktigt att vård och omsorg involverar de närstående kring den sjuke. Närstående bör, enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för schizofreni, erbjudas psykopedagogisk utbildning tillsammans med den sjuke, familjeinterventioner vid behov och involveras i insatser för att undvika återinsjuknande. Familjeinterventioner innebär att man får hjälp att samtala och förstå varandra och på så sätt minskar känslomässig stress i familjen vilket kan leda till återfall i sjukdom.

Olika program

Det finns olika sorters program för att arbeta med psykopedagogisk utbildning. Programmen går att använda enskilt eller i grupp och de anhöriga involveras. Många program innehåller också metoder för att göra patienten/brukaren och dennes anhöriga aktivt deltagande. Utbildningsinsatser förbättrar möjligheten att hantera sjukdomen bättre och minskar återinsjuknande.

Hantera symptom

En förutsättning för att kunna leva ett gott liv trots kvarstående symptom är att hitta sätt att hantera dessa. Många kan behöva större hjälp och träning för att uppnå detta och då kan tillexempel IMR vara ett gott alternativ att erbjuda. IMR kan erbjudas både enskilt och i grupp.

Att uppmärksamma barn och stöd i föräldraskapet

Personer med psykossjukdom som har minderåriga barn ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap. De ska få hjälp i hemmiljön både med att sätta gränser och att träna sig i att ta ansvar. Barn som har föräldrar med psykisk sjukdom behöver uppmärksammas och erbjudas stöd. Många gånger finns det grupper inom kommunal verksamhet. En del landsting har barnsamordnare på sina psykiatriska kliniker som arbetar särskilt med barn och föräldrar. Det finns olika sidor och stödforum att hänvisa till. Se nedan där du också hittar filmer och texter anpassade för barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

Kunskapsblad

Projektet Bättre psykosvård (2011–2014) kunskapsblad:

IMR Illness management and recovery

Patient och anhörigutbildning

Stöd i föräldrarskap

Verktyg

Familjeinterventioner

Familjeinterventioner – praktisk guide


Psykopedagogiska program och manualer för familjearbete finns inom följande modeller:

Case Management och Resursgruppsarbete – manual och arbetsblad

Arbetsbok – Resursgrupps ACT

Arbetsblad – Resursgrupps ACT


IMR

Om IMR

Webutbildning

Broschyr om IMR


Arbete med barn och föräldrar

Webbutbildning – för personal som möter barn med föräldrar med psykisk sjukdom

Tecknad film för barn om att ha en förälder med psykisk sjukdom

”När Kalles mamma fick en psykos” – kort illustrativ broschyr till barn

Andra kunskapssidor

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Stöd till anhöriga – Socialstyrelsen

Viska-stödforum på nätet – Viska

Mer material att använda för att ge information till patienter och anhöriga finns på sidan här under ”Fördjupad information”.

Brukar och närståendeföreningar