Projekt på gång i landet

Här är ett axplock av några av landets spännande projekt. Några har tidigare varit presenterade i våra nyhetsbrev.

Acceptance and Commitment Therapy

Psykiatricentrum vid Västmanlands sjukhus driver tillsammans med Stockholms Universitet ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är en användbar metod för slutenvårdspersonal.

Värdebaserad vård – till samma peng

Genom projektet Värdebaserad vård, som startade 2013 i Västra Götaland, har verksamheter kopplat till projektet lyckats förkorta vårdtiden inom heldygnsvården. Detta genom att titta på kostnader och processer och omstrukturera rutiner.

Fit for life– en studie om fysisk träning och psykos

Sedan 2015 studien pågår studien Fit for life som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Norra Stockholms psykiatri och Gymnastik- och Idrottshögskolan. Syftet är att undersöka vilka effekter fysisk träning kan ha hos psykospatienter.

Peer Support

Efter att med stor framgång prövats i USA, Holland och England tar nu NSPH fram en nationell plattform med riktlinjer för att utbilda Peer-supportrar. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner, kamratstödjare, inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering.

Bättre psykosvård genom bättre beställningar

Som ett led i arbetet med att minska risken för återfall i psykos fortsätter Schizofreniförbundets kampanj för att få vården att öppet redovisa sina resultat och fokusera på återfallsprevention.

Anhörigprojektet

Anhörigprojektet verkar för att förbättra anhörigas situation, oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om. För att göra det jobbar anhörigprojektet mot psykiatrin, politiker, media samt samverkar med intresseorganisationer inom psykisk ohälsa