Psykologisk behandling

Psykologiska behandlingar kan vara ett viktigt komplement till läkemedel. Många personer med schizofreni har kvarstående symptom trots återhämtning vilket riskerar vara ett hinder för att leva ett fullgott liv. . Det går att genom psykologisk behandling minska symptomen, öka personens förmåga att hantera dessa och öka personens funktionsnivå. Det finns olika psykologiska behandlingar att använda. Kognitiv beteendeterapi är den som det finns mest belägg för att det ger effekt för personens kvarstående symptom. Annan terapi är musikterapi, bildterapi och psykodynamisk terapi.

I kognitiv beteendeterapi får personen hjälp med att se samband mellan tankar, känslor och handlingar men också hjälp att hantera symptom och lösa problem. Musikterapi och bildterapi utgår ifrån att det kan vara lättare att utrycka sig genom musik eller bild än i tal. Terapin kan utföras både i grupp och individuellt av personal med särskild utbildning.