Tidiga insatser

Forskning tyder på att en förkortad tid av obehandlad psykos innebär ett lindrigare sjukdomsförlopp och bättre prognos. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka tecken på psykossjukdom. Tidiga insatser hjälper återhämtning. Vården ska vara noga anpassat efter individens behov med både läkemedel och psykosociala insatser. ”Nationella riktlinjer” förespråkar att vården ges av ett särskilt team som är uppbyggt enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment). Personalen har då vana att ta hand om nyinsjuknade och deras anhöriga på ett säkert, korrekt och professionellt sätt i nära samarbete med andra viktiga aktörer såsom skola, socialtjänst och arbetsplats.

Nära stöd

Ett förstagångsinsjuknande är ofta en kris för alla inblandade. Därför arbetar ACT- teamet aktivt med familjen och närstående. Det är viktigt både för den drabbades möjlighet till återhämtning men också för att vården tidigt ska etablera en god relation för framtiden. Teamet har hög tillgänglighet och kan ge insatser i hemmet. Det är också viktigt att stödja den drabbade att vidmakthålla sociala relationer varför social färdighetsträning också är en viktig del av vad som ska erbjudas tidigt. Om dessa insatser ges leder det ofta till att individer ha större chans att klara av vardagen och undvika att vårdas inom slutenvård.

Goda exempel

Mer kunskap om hur tidiga tecken på psykos kan yttra sig och var det går att vända sig förbättrar möjligheten att få hjälp snabbt. I Norge och Danmark pågår intensiva projekt för att tidigt kunna ge behandling. I Norge finns till exempel en TIPS-telefon dit allmänheten kan ringa om de känner sig oroliga för sig själv eller för någon i sin omgivning. Det går också att snabbt få en första bedömning, ofta också i sitt eget hem. I Norge arbetar vården även aktivt för att informera allmänheten om psykos och öka möjligheten för drabbade att söka hjälp. Detta arbete har en slogan: ”Psykos kan vara skrämmande- men behandling behöver inte vara det”.