Inflytande och delaktighet

Att vara delaktig i vård och omsorg är en lagstadgad rättighet. Ändå visar flera rapporter och utvärderingar att personer med psykisk funktionsnedsättning upplever att detta brister. Studier visar att om behandling görs med större patientmedverkan och om patientens villkor uppmärksammas leder detta till goda effekter – ökad patienttillfredsställelse och ökad kunskap om sjukdomen.

Olika metoder

Det finns flera metoder och sätt att arbeta för att göra personer som har svår psykisk sjukdom mer delaktiga i beslut. Men mest av allt handlar det om personalens inställning till brukaren och dennes förmåga. Många psykopedagogiska program såsom IMR, olika modeller för vård och stöd samordning Case Management, Resursgrupps ACT innehåller metoder för att göra brukaren/patienten och dennes anhöriga delaktiga i planering, utförande och uppföljning av behandling/insatser. Metoden ”Delat beslutsfattande” omnämns i de nationella riktlinjerna. Gemensamt för alla nämnda program och metoder är att brukaren, dennes anhöriga och vård-/omsorgspersonal tillsammans kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det sociala stödet ska vara. Där säkerställs att alla är införstådda med olika alternativ och att alla har fått dela med sig av sin kunskap och lämna sina synpunkter kring de olika alternativen. Det är ett samarbete som leder till att både brukare och personal delar samma information. Besluten ska följas upp och arbetsprocessen bör vara den samma.

Möjliggör deltagande

En annan del att arbeta med för att möjliggöra deltagande och undvika att personen avslutar sin vårdkontakt är att erbjuda hjälp med påminnelser om tider för besök. Det är också viktigt att efter slutenvårdstillfälle knyta upp öppenvården och socialtjänsten genom ett personligt besök. Suicidrisken är extra hög vid in/utskrivning från sjukhus varför detta är extra viktigt. Det har också visats sig att personen oftare kommer på sitt nästa återbesök – vilket är en viktig del i att undvika upprepad slutenvård.

Börja arbeta med delat beslutsfattande

Om du som personal vill börja arbeta med ”Delat beslutsfattande” som metod kan ett första steg vara att ta upp detta med din arbetsgrupp eller med dina chefer. Informationsbroschyrerna om” Delat beslutsfattande” och Implementering av ”Delat beslutsfattande” kan vara en del i ett material att visa. Du kan ta upp frågan i lokala samverkansorgan och med din vård- eller omsorgsenhets brukarråd, om sådant finns. En annan aktivitet kan vara att ta kontakt med verksamheter som redan idag jobbar enligt delat beslutsfattande. Kanske kan studiebesök ordnas? Gör det gärna i samverkan med kommun och landsting

Här kommer några tips på hur du kan arbeta med Brukarinflytande:

  • En bra idé kan vara att införa ett Inflytanderåd med representanter från NSPH och andra, brukarföreningar.
  • Flera verksamheter och kliniker har en så kallad kallad BISAM (brukar inflytande samordnare). En liknande funktion har Inflytandeombudet som på enheterna har uppdrag att ge medarbetare verktyg för att arbeta med inkluderande.
  • Vissa enheter har Patientforum som ger förslag till förbättringar vad gäller rutiner och omhändertagande.
  • Det finns på flera enheter mentorer (personer med egen erfarenhet) med uppdrag att ge hopp till brukare samt bidra till återhämtning. En del av personalstyrkan bedriver samtal enskilt eller deltar i gruppverksamhet. Det finns flera projekt som har prövat olika sätt för personer med egen erfarenhet att arbeta i verksamheten såsom Peer Support, Medarbetare med brukarerfarenhet. Du hittar länkar till höger.
  • För att utveckla och förbättra verksamheten kan man också välja att genomföra en brukarrevision. Det innebär att personer med egen erfarenhet och särskild utbildning granskar verksamheten. Du kan läsa mer om du klickar på länkarna här till höger som heter “RSMH-brukarrevisioner” och “NSPH-brukarrevisioner”.