Vård- och insatsprogram

Vård- och insatsprogram schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd

Under 2018 togs ett Nationellt vård- och insatsprogam för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (VIP-Schizofreni), det första nationella vård- och insatsprogrammet inom området psykisk hälsa, fram. Programmet stod klart och lanserades våren 2019. Programmet finns tillgängligt på webbplatsen www.vardochinsats.se. Arbetet med att ta fram och sprida nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa skedde inom ramen för Regioners system för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvården läs mer om systemet här till höger.  Arbetet har fått kanslistöd av Uppdrag Psykisk Hälsa, som bedriver utvecklingsarbete genom överenskommelse mellan SKL och regeringen. VIP Schizofreni tillgängliggör befintlig kunskap på användarvänligt sätt i, eller inför, professionens möte med individer i olika verksamheter. Här hittar du som personal i psykiatrin, i primärvården eller i elevhälsan stöd i vad och hur du ska ge insatser och stöd till personer med schizofreni och liknande tillstånd. Det övergripande syftet med VIP-Schizofreni är att alla individer med schizofreni och liknande tillstånd ska få tillgång till vård och stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap. Att vård och stöd ska ges mer jämlikt och med bättre resultat.