Verksamhetsförbättra

Vad vi gör inom vård och omsorg styrs av lagar, förordningar och olika riktlinjer. Dessutom påverkas verksamheten av resultat av det vi mäter, beställningskrav, tillgång till olika yrkeskategorier, kunskap hos personal, patienter och deras anhöriga. Vård- och omsorg är ett komplext system där många olika aktörer behöver kommunicera med varandra. Inom psykosvården behöver vi hantera allvarlig psykisk sjukdom och omfattande vårdbehov, ge insatser för att förebygga återinsjuknande och stödja personer att ta en aktiv roll i samhället. Det kan vara svårt att se hur vi ska hitta utrymme att arbeta med förbättring och utveckling. Ändå finns det ett krav på oss att hela tiden införa ny kunskap och utveckla verksamheten efter behov. Och kunskapen finns, vi behöver bara göra!

Kontinuerligt förbättringsarbete

Verksamheten behöver hitta sitt eget sätt att ständigt arbeta med förbättringar. När arbetssättet genomsyrar enhetens vardagliga arbete innebär nya riktlinjer eller krav inte nödvändigtvis lika stor belastning för personalen. Förbättringsarbete kräver tid, energi och kunskap men det kan också ge mycket tillbaka. Det finns flera metoder som man kan använda sig av för att komma igång med och genomföra förbättringar. Det är viktigt att hela personalgruppen, brukare och anhöriga involveras liksom att det finns en förankring från högre ledning. Det är från de som verksamheten är till för som de bästa förslagen till förbättringar kommer.

Gemensamt för alla metoder och verktyg för förbättringsarbetet är att verksamheten behöver besvara frågan; Vad vill vi ha för resultat och vad ska vi egentligen åstadkomma? När denna fråga har besvarats kan verksamheten belysa området genom tex sammanställningar av data från PsykosR och se hur man ligger till i jämförelse mot andra verksamheter i landet. Många av de verktyg eller metoder som ni hittar här kan hjälpa er att se förbättringsområden och prioritera mellan dessa. Här är data från PsykosR också ett viktigt verktyg som stödjer och synliggör processen.

GAP-analys

Du kan också börja med att göra en GAP analys för att ringa in vilka områden som er verksamhet behöver förbättra. En GAP analys innebär att man genom en kartläggning identifierar gapet mellan nuläge och önskat läge. Med hjälp av detta underlag kan man därefter göra en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att nå fram till önskat läge.

Genombrottsmetoden

Stöd för systematiska förbättringar i vården är ett digitalt verktyg för att arbeta med förbättringar inom vården. Du hittar mer information om genombrottsmetoden under Verktyg till höger.

Psykiatrikollen

Genom att mäta vad patienter, brukare och anhöriga tycker om vården med hjälp av webenkäten kan man ta reda på vad man gör bra och mindre bra. Psykiatrikollen innehåller 7 olika påståenden som skattas enligt fem alternativ. Påståenden är framtagna tillsammans med personer med egen erfarenhet av psykosvård och mäter upplevelse av delaktighet, bemötande, tillgänglighet och andra viktiga delar av en bra vård. Läs mer på informationsbladen till höger.

Utbildningar och material

På kunskapsguiden finns en del som handlar om Evidens Baserad Praktik. Här erbjuder man webbaserade utbildningar och olika skrifter som kan användas som stöd i förbättringsarbete både för personal, chefer och högre ledning.