PsykosR – förbättrar vården

Behandlingsmetoder och insatser behöver utvärderas för att kunna göra prioriteringar och förbättra vården. PsykosR har kunnat visa på att behandlingsutbudet varierar runt om i landet. Vi strävar efter att utvärdera vilka resultat som olika behandlingar ger, genom att till exempel följa och utvärdera återfallsfrekvensen. Det kan komma att påverka vilka behandlingar patienter erbjuds i framtiden och därmed förbättra psykisk hälsa och funktionsnivå. 

Kvalitetsindikatorer för god psykosvård 

Till exempel

  • Andel individer i sysselsättning under tidsperioden
  • Andel individer som under tidsperioden varit i remission enligt RS-S*, CRDPSS *, CGI * eller annan validerad skala. 
  • Andel individer under tidsperioden haft ingen eller lindrig läkemedelsbiverkning
  • Andel individer som under tidsperioden haft ett BMI under 30

* RS-S = Remissionsskala vid Schizofreni – Symtom baserad på 8 symtom från PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)
* CRDPSS= Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity
* CGI= Clinical Global Impression – Severity

Läs också om de 11 nationellt prioriterade resultatindikattorerna som går att följa genom PsykosR och som beslutats av Nationellt Programområde (NPO) Psykisk hälsa Prioriterade nationella resultatindikatorer.

Förbättra och prioritera kvalitet i vården 

Genom PsykosR kan vårdens kvalitet följas upp. När tillräckligt mycket data samlats in kan jämförelser göras mellan olika vårdenheter. Jämförelsen redovisas då genom Socialstyrelsen och blir en grund för förbättringsarbetet. Kunna bedöma och göra olika jämförelser Genom PsykosR kan man exempelvis se att endast ett fåtal patienter fått tillgång till patientutbildning. Man ser att längre återkommande patientutbildning (över tio timmar) har god effekt. Det bedöms som en kostnadseffektiv insats. Höftledsregistret, ett av de äldsta registren, registrerar ingrepp och implantat. Genom registreringar kunde man se att ett av fabrikaten som användes ledde till att fler omoperationer krävdes. Man beslutade då att inte använda just det fabrikatet, med resultatet att färre patienter behöver göra om sin operation idag. 

Klinisk forskning 

Med data från kvalitetsregister kan man följa stora patientgrupper under lång tid. Ett representativt urval ger goda möjligheter att dra korrekta slutsatser med tyngd. Forskare får bara tillgång till dat ur registret efter att en planerad studie godkänts av en etikprövningsnämnd. När data bearbetas och slås ihop med data från andra register är personnummer ersatta med koder så att personer inte går att identifiera. 

Ge utrymme för att förbättra och utveckla vården

Vad vi gör inom vård och omsorg styrs av lagar, förordningar och olika riktlinjer. Dessutom påverkas verksamheten av resultat av det vi mäter, beställningskrav, tillgång till olika yrkeskategorier, kunskap hos personal, patienter och deras anhöriga. Vård- och omsorg är ett komplext system där många olika aktörer behöver kommunicera med varandra. Inom psykosvården behöver vi hantera allvarlig psykisk sjukdom och omfattande vårdbehov, ge insatser för att förebygga återinsjuknande och stödja personer att ta en aktiv roll i samhället. Det kan vara svårt att se hur vi ska hitta utrymme att arbeta med förbättring och utveckling. Ändå finns det ett krav på oss att hela tiden införa ny kunskap och utveckla verksamheten efter behov. Och kunskapen finns, vi behöver bara göra!

Verksamheten behöver hitta sitt eget sätt att ständigt arbeta med förbättringar. När arbetssättet genomsyrar enhetens vardagliga arbete innebär nya riktlinjer eller krav inte nödvändigtvis lika stor belastning för personalen. Förbättringsarbete kräver tid, energi och kunskap men det kan också ge mycket tillbaka. Det finns flera metoder som man kan använda sig av för att komma igång med och genomföra förbättringar. Det är viktigt att hela personalgruppen, patienter och anhöriga involveras liksom att det finns en förankring från högre ledning. Det är från de som verksamheten är till för som de bästa förslagen till förbättringar kommer.

Gemensamt för alla metoder och verktyg för förbättringsarbetet är att verksamheten behöver besvara frågan; Vad vill vi ha för resultat och vad ska vi egentligen åstadkomma? När denna fråga har besvarats kan verksamheten belysa området genom tex sammanställningar av data från PsykosR och se hur man ligger till i jämförelse mot andra verksamheter i landet.. Här är data från PsykosR också ett viktigt verktyg som stödjer och synliggör processen.

Till höger hittar du guider, filmer, verktyg och annat material om förbättring- och utvecklingsarbete. 

Material

Guide kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete – Kvalitetsregister 

Bättre vård för varje patient – läs om förbättringar med hjälp av kvalitetsregister 

Evidens Baserad Praktik – Kunskapsguiden

Enkätverktyget Beredskap för förändring – Kunskapsguiden

Implementering med kvalitet – Folkhälsomyndigheten

Att mäta för att veta – skrift från  SKL (Sveriges kommuner och landsting) om praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete

Genombrott – ett verktyg för er som vill förenkla förbättringsarbetet– Uppdrag psykisk hälsa

Psykiatrikollen– enkät för att fånga patienter och anhörigas synpunkter

Hur kan vi använda kvalitetsregister för att förbättra verksamheten? – film

GAP-analys mall

Instruktion GAP-analys, verktyget

Instruktion GAP-analys, metoden