Registrera i PsykosR

Att ansluta er enhet

Arbetar du på en enhet som ännu inte börjat registrera i PsykosR men vill börja göra det? Skicka ett mail med information om mottagningens:

 • namn
 • hsaid
 • adress
 • kontaktperson

Ni kommer sedan få en förifylld blankett som kräver underskrift av verksamhetschefen. Därefter lägger vi in enheten i databasen och ni kan börja registrera. För att kunna logga in i systemet och registrera eller se statistik för sin enhet behöver man ha behörighet. Nya inrapportörer anmäls av enhetens kontaktperson.

Att registrera i PsykosR

När du är inlagd som rapportör i registret och kan börja registrera får du ett mail från PsykosR. Det är bra om registreringen görs till en del av behandlingsarbetet. Man kan sitta tillsammans med patienten och fylla i uppgifterna direkt. Nyregistrering kan leda till att man ställer frågor som man tidigare glömt att ställa tex om personens utbildningsnivå. Efter nyregistrering görs uppföljning en gång per år. Uppföljningsregistrering säkerställer att personen får en läkemedelsgenomgång och en uppföljning av sina insatser och behandling. Oftast ansvarar personens kontaktperson eller samordnare/CM för att registreringarna blir gjorda.

Till höger hittar du en Manual för registrering i PsykosR. Frågebatteriet för utskrift hittar du under blanketter (om man vill skriva ut och fylla i tillsammans med patienten för att sedan mata in i databasen i efterhand).

Ta gärna hjälp av kontaktpersonen för PsykosR på din enhet eller hör av dig till utvecklingsledare Louise Kimby på Psykosregistret om du behöver mer stöd och/eller har frågor.

Att informera patienten

Informationen ska ges skriftligt och muntligt innan man för in uppgifter om en patient i ett kvalitetsregister. Man måste inte ha patientens uttryckliga samtycke för att få registrera, men den patient som inte vill bli registrerad har rätt att slippa.

Det är ett stort förtroende att människor vill hjälpa till med utveckling och kvalitetsarbete genom att delta i olika kvalitetsregister. Vi vet att det kan vara extra svårt att känna förtroende för register om man har en psykossjukdom. Det kan bero på att man känner sig osäker på vad som är verkligt eller inte. Det kan också vara en del av sjukdomen att man känner sig bevakad, förföljd eller utsatt. Därför är det extra viktigt att alla enheter som deltar i registret är noga med att ge en bra information till patienter och närstående. Att det handlar om en möjlighet för enheten att bli bättre. Det kan också vara viktigt att fråga vid ett lämpligt tillfälle. Om personen inte vill så kan man be att få fråga igen. Det kan också vara viktigt vem det är som frågar. Ofta finns det någon i personalen som personen har förtroende för varför denna person kan vara lämpligare att tillfråga

Förslag på rutiner

Det bör finnas rutiner för hur informationen till patienter ska ges på vårdenheten. Här följer några förslag:

 • Affischer med information till patienter om kvalitetsregister anslås på synliga platser i väntrum, undersökningsrum och liknande lokaler.
 • Innan de första uppgifterna om en patient förs in i ett kvalitetsregister informeras patienten muntligt om sina rättigheter av personal vid vårdenheten.
 • Vid informationstillfället är det också bra att ge skriftlig information och kontaktuppgifter till någon som kan svara på eventuella frågor.

Patientens rätt

För oss i PsykosR är det mycket viktigt att vi följer alla regler som gäller för hantering av känsliga personuppgifter. Har patienten eller dennes anhöriga fler frågor som rör hantering av uppgifterna kan du hänvisa dem till hemsidan om kvalitetsregister eller till oss på PsykosR. Du bör som inrapportör känna till följande. Patienter som tackar ja till att registreras i PsykosR har:

 • Rätten att när som helst tacka nej till medverkan. Rapportören gör då bara en avslutsregistrering i registret.
 • Rätten att få sina uppgifter raderade. Patienten behöver fylla i en blankett Begäran om utträde ur registret. Blanketten ska sedan skickas till Registercentrum Västra Götaland. Länk till blanketten hittar du här till höger under rubriken Blanketter.
 • Rätten att begära utdrag på det som registrerats. Patienten behöver fylla i en blankett Begäran om registerutdrag Blanketten ska sedan skickas till Registercentrum Västra Götaland. Länk till blanketten hittar du här till höger under rubriken Blanketter.
 • Data som används för forskning är avidentifierad, om annat tillfrågas alltid patienten!
 • Redovisningar och sammanställningar görs så att ingen enskild kan identifieras
 • Uppgifterna är sekretess skyddade liksom journalsystemet!

Patientinformation

I menyn till höger hittar du exempel på hur du kan informera och du kan också hitta affischer att sätta upp i väntrummet.