Stöd i arbetet

Genom Socialstyrelsens nationella riktlinjer får ledning och styrning av hälso- och sjukvården hjälp att prioritera vilka insatser som ska erbjudas till personer med en viss sjukdom. I de nationella riktlinjerna för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd framhålls vilka behandlingsinsatser vi ska erbjuda inom psykosvården. Rekommendationerna kan delas in i följande områden:

  • Tidiga insatser
  • Läkemedelsbehandling
  • Inflytande och delaktighet
  • Utbildning och familjearbete
  • Psykologisk behandling
  • Social och kognitiv träning
  • Arbete och boende
  • Samordning
  • Hälsofrämjande insatser

Under varje område hittar du som arbetar i psykosvården, mer information, stöd och verktyg för att arbeta med insatserna som rekommenderas. Gå till avsnittet under Bra vård och välj det område som du önskar få stöd inom.

Vi har flera skyldigheter i hälso- och sjukvården gentemot brukaren och dennes anhöriga. Bland annat att ge information, möjliggöra delaktighet och erbjuda möjlighet att välja mellan olika kunskapsbaserade behandlingsalternativ.