Presentation av data

Psykosregistret ska vara en hjälp för enheterna i det lokala kvalitetsarbetet. Därför arbetar psykosregistret för att det ska vara så enkelt som möjligt för verksamheten att få tillgång till användbara presentationer av data. Först då kan man se syftet med att lägga in alla uppgifter i registret. Genom att följa upp de egna resultaten och jämföra sig med andra kan behandling och omhändertagande vid psykos kontinuerligt förbättras.

När data har samlats in under en längre tid kan data även användas för olika former av studier och forskning. Det krävs då alltid ett godkännande av etikprövningsnämnden.

Beställning av datasammanställningar

Det finns alla möjligheter att ta ut registerdata ur PsykosR för en enhet, med vissa restriktioner eftersom patientuppgifter hanteras. Det går också att få enhetens resultat jämförda med hela rikets.

Tillvägagångssätt bestäms av vilka frågor man vill besvara och vilka data som önskas för ändamålet. Vill man ha enstaka frågor (variabler) eller vill man ha alla (det mesta). Men också av vilken upplösning på data man vill ha. Data på individnivå med personnummer, sammanställd data på enhets/regionsnivå eller en kombination.

Önskar man enklare sammanställningar (t.ex., följa BMI över tid, etc.) eller ha hjälp med beställning kontakta statistikansvarig Richard Färdig se kontaktinformation under Medarbetare.

Vill man analysera och bearbeta data på egen hand och därför önskar alla eller väldigt många variabler behöver man göra en databeställning från Registercentrum Västra Götaland, telefon: 010-441 29 00 eller se länk till deras hemsida här till höger. Beställningen behöver då ett klart syfte och en tydlig frågeställning. Registercentrum har en viss gång för att hantera beställningar och man får räkna med att det kan ta några veckor. Vid förfrågan om datauttag från Registercentrum behöver man fylla i ansökningsblanketter, du hittar mer information och blanketterna under “Länkar” till höger.

Kostnad

Ett datauttag från ett register kräver en viss arbetsinsats vars storlek beror på storlek och komplexitet i begäran. Därför kan man i sådana fall ta ut ersättning för den nedlagda arbetsinsatsen. Detta måste dock bedömas från fall till fall.

Öppna presentationer och kvalitetsindikatorer

Idag presenteras data från PsykosR öppet på Psykiatrikompassen, Vården i siffror och Priovisningen, länkar hittar du till höger. Detta för att verksamheter, medborgare, patienter och närstående ska kunna följa utvecklingen och få ökad kunskap om resultaten. På sikt hoppas vi kunna presentera ännu mer data öppet.

Data som PsykosR valt att presentera öppet är data som på olika sätt kan säga något viktigt om hur vården för personer med psykossjukdom ser ut och hur det går för patienterna. Genom att välja ut och belysa data, som är särskilt angelägna för personer med psykossjukdom kan vi mäta kvalitet på den vård som erbjuds och göra jämförelser.

Dessa så kallade kvalitetsindikatorer behövs för att kunna följa upp vård och omsorg avseende följande områden:

 • Struktur – beskriver organisationens förutsättningar och resurser för att åstadkomma en god hälso- och sjukvård
 • Process – återspeglar vad som görs i vårdverksamheten, vilka insatser får patienten/brukaren.
 • Resultat – återger resultat i form av hälsoeffekter för patienten/brukaren.

Indikatorer från Psykosregistret

Psykosregistret mäter både process i form av vilka insatser patienten får och resultat genom olika patientskattningar och mätvärden (t.ex. längd och vikt).

Vården i siffror – kommer följande indikatorer från PsykosR visas inom en snar framtid

 • Hälsosamtal vid schizofreni och psykossjukdom
 • Läkemedelsuppföljning vid schizofreni och psykossjukdom
 • Remissionsskattning vid schizofreni och psykossjukdom

Psykatrikompassen visar följande indikatorer från PsykosR:

 • Läkemedelsuppföljning
 • Hälsosamtal
 • Remissionsskattning (PANSS eller RSS)

Psykreg

På denna sida kan du se hur många registreringar respektive landsting gjort i PsykosR och i de andra psykiatriska kvalitetsregisterna, även på regions och enhetsnivå.

Registersidorna

På registersidorna kan du som har behörighet att rapportera i PsykosR se sammanställningar av data för enheten. Där har PsykosR valt ut ett antal indikatorer och teman för att stödja enheterna i förbättringsarbete. Mer information om registersidorna hittar du i dokumentet Manual-registrera i Kvalitetsregister PsykosR under sidan Registrera i PsykosR.

Indikatorer från andra datakällor inom området

För att veta mer om personer som har schizofreni kan man använda flera olika källor. Vården i siffror och Socialstyrelsen visar följande kvalitetssäkrade data från källor som patientregistret, dödsorsaksregistret, läkemedelsregistret inom område schizofreni:

 • Antal vårdtillfällen vid schizofreni
 • Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni
 • Återinskrivning i slutenvård vid schizofreni
 • Överdödlighet vid schizofreni

Socialstyrelsens indikatorer

Socialstyrelsen tar i samband med publiceringen av nya nationella riktlinjer för schizofreni under 2017/2018 fram både struktur, process och resultatindikatorer för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Läs mer om indikatorer och olika typer av rapporter; öppna jämförelser (t.ex. öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet).