Vad gör vi

PsykosR arbetar aktivt med följande områden

Automatiserad hämtning från journal Senaste tiden har arbetet med att skapa möjligheter för landsting att automatiskt hämta uppgifter från datajournalmallar till registret intensifierats. Detta skulle underlätta för personalen. I Stockholm görs detta redan, mer information hittar du på Resurssidan för årskontroll här till höger.

Nationella kvalitetsindikatorer och vård- och insatsprogram för schizofreni PsykosR har ett nära samarbete med den nationella arbetsgrupp för schizofreni som verkar inom Programområde Psykisk hälsa med att ta fram ett Vård- och Insatsprogram för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (VIP). Du kan läsa mer om detta arbete här Uppdrag psykisk hälsa Programmet finns tillgängligt på www.vardochinsats.se. Programmet kommer att följas upp med hjälp av de nationella indikatorer som tagits fram av PsykosR tillsammans med arbetsgruppen. Läs mer om de Prioriterade nationella resultatindikatorer. Du kan också läsa om att Registrera i PsykosR i VIP- schizofreni. 

Psykosociala insatser PsykosR stödjer arbetet med att öka användningen av kunskapsbaserade psykosociala insatser i vård och omsorg såsom IMR (illness management and recovery) och NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy). PsykosR har bidragit till att utbilda personal, ta fram och utveckla material för dessa insatser. Läs mer under Vård och stöd

Forskning Eftersom kvalitetsregistret tillhandahåller data och uppföljning med samma patient under en längre tidsperiod har det en stor potential som också väckt intresse hos flera forskargrupper. PsykosR har därför flera forskningsprojekt på gång – bland annat ett nyligen utvidgat samarbete med en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är framför allt i användningen av registrets data som det återstår mycket arbete och detta kommer att synas här på hemsidan längre fram.

Kunskap och inspiration Som en del av utvecklingsarbetet arrangerar PsykosR fortbildning i form av temadagar och utbildningsdagar för kontaktpersoner. Se exempel här.

Kroppslig hälsa och hälsofrämjande insatser Den kroppsliga ohälsan hos personer med psykossjukdom är oroande hög. Genom psykosregistret kan den aktuella enheten följa vilka insatser som erbjuds brukarna tex hälsosamtal och om de ger resultat. Tillsammans med specialistpsykiatrin och primårvården i Region Uppsala driver PsykosR även ett utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor  hos personer med allvarlig psykisk ohälsa. Genom gott samarbete, ökad kunskap och bättre tillgång till insatser hoppas projektet kunna förbättra fysisk hälsa och livskvalité hos personer med psykossjukdom.  Projektet finansieras av medel från socialstyrelsen och startade i oktober 2018 och fortgår förhoppningsvis t.o.m. år 2020. Det drivs i nära samarbetet med IFS (Intresse förbundet för schizofreni). Kontaktperson och projektledare Lena Linder lena.linder@akademiska.se.

Patient- och anhörigmedverkan Psykosregistret har utvecklat webbenkäten Psykiatrikollen som är ett första steg mot att kunna mäta hur patienter/brukare eller anhöriga upplever delaktighet, bemötande, tillgänglighet och andra viktiga delar av en bra vård. De kanske viktigaste måtten av alla. Läs mer om Psykiatrikollen här till höger. Är du intresserad av att använda webbenkäten på den enhet där du arbetar hör av dig till Louise Kimby.

Nyhetsbrev I PsykosRs nyhetsbrev får du information om vad som händer på registret, aktuell statistik, projekt inom psykosvården i Sverige och om spännande nyheter inom forskningen. Utöver detta kommer nyhetsbrevet uppdatera er om hur arbetet, med spridning och implementeringen av det nationella vård och insatsprogrammet för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, fortskrider. Vill du ha nyhetsbrevet? Skicka ett mail till louise.kimby@psykosr.se