Vad gör vi

Merparten av PsykosR:s uppdrag läggs på att stödja enheterna att använda sammanställningar av data från registret i sitt förbättringsarbete.
Men PsykosR arbetar även för att minska arbetsbelastningen för verksamheter att registrera uppgifter. Ett sätt att göra detta är att hämta uppgifter till psykiatriska kvalitetsregister från journalmallar. I Stockholm pågår ett projekt som de flesta enheter i länet är med i, mer information hittar du på Resurssidan för årskontroll här till höger. Utöver detta arbetar vi med ett antal fokusområden.

FOKUSOMRÅDEN

Diagnostik

För att vi ska veta vad vi egentligen jämför i våra resultatredovisningar är det viktigt med en välutvecklad diagnostik. Detta för att känna igen psykossjukdomar samt för att identifiera samsjuklighet. För att insatserna ska bli så bra som möjligt är det dessutom viktigt att rätt diagnos kan göras i ett tidigt skede. Här är ökad kunskap om tidiga tecken (prodromalsymptom) och olika behandlingsmodeller för personer med förstagångspsykos ett viktigt utvecklingsområde. Hittills har den stora effekten varit diskussioner om diagnostik om och om strategier för att tidigt sätta in behandling.

Läkemedelsgenomgång

Ett annat viktigt område är läkemedelsgenomgång. En väl utprövad, individanpassad och avvägd medicinering är en central del av god vård. Läkemedelsbehandlingen behöver utvärderas regelbundet. Dosen av läkemedel kan behöva justeras och man kan behöva byta preparat för att nå bäst effekt och minst biverkningar. En av våra kvalitetsindikatorer är därför att patienten tillsammans med sin läkare gör en årlig läkemedelsgenomgång. Vi behöver utveckla mer stöd kring hur en bra läkemedelsgenomgång ska göras och hoppas få en arbetsgrupp som kan arbeta med detta under hösten 2017.

Psykosociala insatser

PsykosR stödjer arbetet med att öka användningen av kunskapsbaserade psykosociala insatser i vård och omsorg. Till exempel hålls utbildning i det psykopedagogiska, återhämtningsinriktade programmet IMR (Illness Management and Recovery). PsykosR har även tagit fram material kring metoden Delat beslutsfattande. En informationsbroschyr och en guide till enheter som önskar införa metoden i verksamheten.

Kroppslig hälsa och hälsofrämjande insatser

Den kroppsliga ohälsan hos personer med psykossjukdom är oroande hög. Vi vill därför bidra till goda exempel kring hälsofrämjande insatser för personer med psykos. Genom psykosregistret kan den aktuella enheten följa vilka insatser som erbjuds brukarna tex hälsosamtal och om de ger resultat. PsykosR skall bistå med tydliga definitioner så att enheterna gör ett samstämmigt arbete.

Forskning

Eftersom kvalitetsregistret tillhandahåller data och uppföljning med samma brukare under en längre tidsperiod har det en stor potential som också väckt intresse hos flera forskargrupper. PsykosR har därför flera forskningsprojekt på gång – bland annat ett nyligen utvidgat samarbete med en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är framför allt i användningen av registrets data som det återstår mycket arbete och detta kommer att synas här på hemsidan längre fram.

Kunskap och inspiration

Som en del av utvecklingsarbetet arrangerar PsykosR fortbildning i form av temadagar och utbildningsdagar för kontaktpersoner. Se exempel här.

Nätverk för att förbättra psykosvården
Ett annat viktigt förbättringsarbete är att samla erfarenheter från vårdpersonal. Därför har PsykosR initierat ett Nätverk för att förbättra psykosvården. PsykosR är huvudansvarig för nätverket. Registrets styrgrupp ger nätverket mandat och har också en rådgörande funktion. Deltagarna i nätverket skall vara engagerade i att förbättra/utveckla psykosvården och kan vara anställd i kommun eller landsting. Vi eftersträvar deltagare från samtliga Sveriges län.

Brukar- och anhörigmedverkan

Vi har länge vetat att det är viktigt att vård och omsorg involverar de närstående runt den som drabbas av psykos. Deras upplevelser av vården utgör en betydande del av förbättringsarbetet.

Såklart är brukarens egen syn på den behandling och de insatser hen fått en mycket viktig del av de data som behövs för det lokala förbättringsarbetet. Vi har haft många arbetsgrupper genom åren som alla gett värdefulla erfarenheter. Vi försöker också koppla ihop oss med aktuella aktiviteter samt ta del av tidigare erfarenheter av brukarenkäter. Som ett första steg har vi utvecklat ett webbaserat verktyg där brukaren eller anhöriga på enkelt sätt kan tycka till om vården utan att behöva göra detta tillsammans med sin behandlare. Psykiatrikollen är en webbenkät som innehåller 7 olika påståenden som skattas enligt fem alternativ. Påståenden är framtagna tillsammans med personer med egen erfarenhet av psykosvård. Det är även möjligt att skriva ut ett formulär om man vill fylla i på papper.

Psykiatrikollen är ett första steg mot att psykosregistret ska kunna mäta hur patienter/brukare eller anhöriga upplever delaktighet, bemötande, tillgänglighet och andra viktiga delar av en bra vård. De kanske viktigaste måtten av alla.

Är du intresserad av att använda webenkäten på den enhet där du arbetar hör av dig till Louise Kimby.

Läs mer om Psykiatrikollen här till höger.