Vad gör vi

Senaste tiden har arbetet med att skapa möjligheter för landsting att automatiskt hämta uppgifter från datajournalmallar till registret intensifierats.
I Stockholm görs detta redan, mer information hittar du på Resurssidan för årskontroll här till höger. Utöver detta arbetar vi med ett antal fokusområden.

FOKUSOMRÅDEN

Nationella kvalitetsindikatorer och vård- och insatsprogram för schizofreni

PsykosR har ett nära samarbete med den nationella arbetsgrupp för schizofreni som verkar inom Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa med att ta fram ett Vård- och Insatsprogram för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (VIP). Du kan läsa mer om detta arbete  på Uppdrag Psykisk Hälsa  Programmet finns tillgängligt i remissversion på www.vardochinsats.se. Programmet kommer att följas upp med hjälp av de nationella indikatorer som tagits fram av PsykosR tillsammans med arbetsgruppen. Läs mer om de Prioriterade nationella resultatindikatorer. Du kan också läsa om att Registrera i PsykosR i VIP- schizofreni

Psykosociala insatser

PsykosR stödjer arbetet med att öka användningen av kunskapsbaserade psykosociala insatser i vård och omsorg såsom IMR (illness management and recovery) och NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy)

IMR: IMR (illness management and recovery) är ett återhämtningsinriktat utbildningsprogram för individer med svår psykisk sjukdom. Under våren 2019 erbjuder PsykosR utbildning i IMR. Se  IMR utbildning 28-29 maj 2019 Inbjudan och program För dig som redan är utbildad i metoden finns ett nätverk som är till för att utbyta erfarenheter och stödja varandra i arbetet med metoden runt om i Sverige. Vill du vara med i nätverket? Hör av dig till louise.kimby@psykosr.se

NECT: NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en utbildning för personer med egen erfarenhet i att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Vill du veta mer om NECT? Läs här.  NECT har utvecklats av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker. Den svenska utgåvan är översatt och har fått namnet ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Upplagan har tagits fram och uppdaterats i ett samarbete mellan Hjärnkoll, Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och Uppdrag Psykisk Hälsa. Du kan beställa NECT materialet genom att maila louise.kimby@psykosr.se . Kostnad för arbetsbok för gruppledare/deltagare: 50 kronor styck (kostnad för porto, fakturering och administrering tillkommer).

För information om utbildning i NECT hör av dig till  daniel.abrams@vgregion.se

Kroppslig hälsa och hälsofrämjande insatser

Den kroppsliga ohälsan hos personer med psykossjukdom är oroande hög. Vi vill därför bidra till goda exempel kring hälsofrämjande insatser för personer med psykos. Genom psykosregistret kan den aktuella enheten följa vilka insatser som erbjuds brukarna tex hälsosamtal och om de ger resultat. Psykosregistret bidrar i arbetet med att förbättra personer med psykossjukdoms fysiska hälsa i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Forskning

Eftersom kvalitetsregistret tillhandahåller data och uppföljning med samma brukare under en längre tidsperiod har det en stor potential som också väckt intresse hos flera forskargrupper. PsykosR har därför flera forskningsprojekt på gång – bland annat ett nyligen utvidgat samarbete med en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är framför allt i användningen av registrets data som det återstår mycket arbete och detta kommer att synas här på hemsidan längre fram.

Kunskap och inspiration

Som en del av utvecklingsarbetet arrangerar PsykosR fortbildning i form av temadagar och utbildningsdagar för kontaktpersoner. Se exempel här.

Brukar- och anhörigmedverkan

Psykosregistret har utvecklat webbenkäten Psykiatrikollen som är ett första steg mot att kunna mäta hur patienter/brukare eller anhöriga upplever delaktighet, bemötande, tillgänglighet och andra viktiga delar av en bra vård. De kanske viktigaste måtten av alla. Läs mer om Psykiatrikollen här till höger. Är du intresserad av att använda webenkäten på den enhet där du arbetar hör av dig till Louise Kimby.