Få tillgång till data

Psykosregistret ska vara en hjälp för enheterna i det lokala kvalitetsarbetet. Därför arbetar psykosregistret för att det ska vara så enkelt som möjligt för verksamheten att få tillgång till användbara presentationer av data. Först då kan man se syftet med att lägga in alla uppgifter i registret. Genom att följa upp de egna resultaten och jämföra sig med andra kan behandling och omhändertagande vid psykos kontinuerligt förbättras.När data har samlats in under en längre tid kan data även användas för olika former av studier och forskning. Det krävs då alltid ett godkännande av etikprövningsnämnden.

Öppna presentationer av data

Data som PsykosR valt att presentera öppet är data som på olika sätt kan säga något viktigt om hur vården för personer med psykossjukdom ser ut och hur det går för patienterna. Idag presenteras data från PsykosR öppet på Vården i siffror (tre indikatorer) och Psykreg (antalet registreringar per enhet/region), länkar hittar du till höger. Detta för att verksamheter, medborgare, patienter och närstående ska kunna följa utvecklingen och få ökad kunskap om resultaten. På sikt hoppas vi kunna presentera ännu mer data öppet.

Beställning av datasammanställningar

Om du vill ansöka om datauttag ur PsykosR ska du först vända dig till oss på registret för att diskutera saken. Ansökningsprocessen underlättas om du börjar med att resonera med en registerföreträdare om vad du är ute efter och vad i registret som kan vara användbart. Då kan du utforma din ansökan på ett sätt som gör att handläggningen går snabbt. Kontakta Göran Eiman goran.eiman@vgregion.se

Nästa steg är att ansöka om datauttaget hos Registercentrum Västra Götaland. Det gäller både datauttag för forskning och för andra ändamål.

Sidan Datauttag på Registercentrum Västra Götalands webbplats ger dig all information du behöver.
Där finns också ansökningsblanketter.

Indikatorer från Psykosregistret

Psykosregistret mäter både process i form av vilka insatser patienten får och resultat genom olika patientskattningar och mätvärden (t.ex. längd och vikt).

För att kunna följa det allra viktigaste, vad vården resulterar i för patienterna, och öka antalet registreringar i PsykosR har Nationellt Programområde Psykisk hälsa  beslutat ett färre antal (11 stycken) prioriterade nationella resultatindikatorer. Alla enheter i Sverige uppmanas nu att lägga in dessa i registret årligen för alla patienter. De frågor som ska besvaras för att kunna följa indikatorerna är nu markerade i rött i frågebatteriet (länk till detta formulär). Observera att det inte går att se inne i registret vilka de prioriterade frågorna är. Det finns också texter om hur, när och varför vi ska lägga in de prioriterade resultatindikatorerna på www.vardochinsats.se. Direktlänk till texterna hittar du här till höger.: Registrera i PsykosR- årligen  och Prioriterade nationella resultatindikatorer. Komplett registrering för samtliga frågeställningar i PsykoR är önskvärt och rekommenderas.

PsykosR skickar ut rapporter kvartalsvis för de prioriterade nationella indikatorerna på region och enhetsnivå. Ju bättre vi lyckas med att rapportera in i PsykosR desto mer användbara och intressanta kommer rapporterna vara. Har verksamheten registrerat de prioriterade frågorna för alla patienter kommer de kunna följa resultatet av den vård de ger. 

Registersidorna

På registersidorna kan du som har behörighet att rapportera i PsykosR se sammanställningar av data för enheten. Där har PsykosR valt ut ett antal indikatorer och teman för att stödja enheterna i förbättringsarbete. Mer information om registersidorna hittar du i dokumentet här till höger och i Manual-registrera i Kvalitetsregister PsykosR under sidan Registrera i PsykosR.

Indikatorer från andra datakällor inom området

För att veta mer om personer som har schizofreni kan man använda flera olika källor. Vården i siffror och Socialstyrelsen visar följande kvalitetssäkrade data från källor som patientregistret, dödsorsaksregistret, läkemedelsregistret inom område schizofreni:

  • Antal vårdtillfällen vid schizofreni
  • Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni
  • Återinskrivning i slutenvård vid schizofreni
  • Överdödlighet vid schizofreni

Socialstyrelsens indikatorer

Socialstyrelsen tar i samband med publiceringen av nya nationella riktlinjer för schizofreni under 2017/2018 fram både struktur, process och resultatindikatorer för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Läs mer om indikatorer och olika typer av rapporter; öppna jämförelser (t.ex. öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet).